Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data

BIG DATA IS EVERYWHERE สานต่อการสร้างความตระหนัก สู่การให้ความรู้และความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปพร้อมพลวัตการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์ ทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง BIG DATA โดยอาจไม่รู้ตัว […]